Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van WireWave BV gevestigd te Beerse

Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door WireWave BV gesloten Overeenkomsten en op alle door WireWave BV verstuurde Offertes.

Elke Overeenkomst houdt vanwege de Koper een onvoorwaardelijke, uitsluitende en gehele erkenning in van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

De algemene voorwaarden van de Koper zijn niet tegenstelbaar aan WireWave BV voor zover tegenstrijdig met de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van WireWave BV, ongeacht de naam hiervan en/of ze (later) al dan niet verschijnen op orderformulieren, orderbevestigingen of andere documenten van de Koper.

De algemene voorwaarden van de Koper verbinden WireWave BV enkel indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard heeft. Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden tegenstrijdig zou zijn met een tussen WireWave BV en de Koper uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen in de onderhandelde/bijzondere verkoopsvoorwaarden, zal deze laatste blijven prevaleren. In een dergelijk geval blijven deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden evenwel van toepassing op alle punten waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken door de bijzondere verkoopsvoorwaarde.

Artikel 1. Definities

 • Koper: hieronder wordt begrepen de koper van de Goederen en/of diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft en die in de onderhandelde/bijzondere verkoopsvoorwaarden worden aangemerkt als Koper. Onder Koper wordt tevens de potentiële koper in de Offerte en/of de potentiële koper bedoeld in geval WireWave BV en Koper zich in onderhandelingsfase bevinden (precontractuele fase). Met betrekking tot deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is de Koper een natuurlijke of een rechtspersoon die de Goederen aankoopt voor beroepsmatige doeleinden.
 • Goederen: hieronder wordt begrepen de goederen en/of diensten waarop de Overeenkomst en/of de Offerte betrekking heeft.
 • Offerte: Hieronder wordt begrepen de formele aanbieding van de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden door WireWave BV aan de Koper. De Offerte omvat de volledige omschrijving van de wederzijds te leveren
 • Overeenkomst: hieronder wordt begrepen de gehele overeenkomst gesloten tussen WireWave BV en de Koper, met inbegrip van alle voorwaarden, zowel de onderhandelde als de niet-onderhandelde zoals en niet-uitsluitend deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Offertes

 • Alle Offertes en prijslijsten van WireWave BV worden gelijktijdig aangeboden en omvatten de volledige omschrijving van de Goederen waarop de uiteindelijke Overeenkomst betrekking heeft.
 • Alle Offertes en prijslijsten zijn voor WireWave BV vrijblijvend, totdat zij de opdracht heeft aanvaard.
 • Alle Offertes worden gebaseerd op de informatie die door de (potentiële) Koper is verstrekt. Deze laatste staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in de Offertes verbinden WireWave BV Onder meer en een niet-limitatief voorbeeld hiervan is het selecteren van foutieve materialen.
 • Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle Offertes en prijslijsten WireWave BV gedurende dertig (30) dagen geldig, onverminderd Artikel 3 van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt slechts tot stand nadat WireWave BV deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de feitelijke uitvoering ervan is begonnen.

Artikel 4. Prijzen

 • De in de Offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op factoren die op het moment van de Offerte van toepassing zijn. De in de Offertes opgegeven prijzen zijn exclusief btw. franco levering België.
 • WireWave BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de overeengekomen prijs te herzien, omwille van een prijsverhoging van één of meer elementen van de productie- dan wel logistieke keten en/of in geval van prijsverhoging van de voor de producten benodigde (grond-)stoffen. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 10% van de in de Offerte opgenomen prijs, zal de Koper het recht hebben de overeenkomst te annuleren zonder evenwel enige schadevergoeding van WireWave BV te kunnen vorderen
 • Alle omstandigheden die bij de totstandkoming van de Overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, geven WireWave BV het recht om de herziening en/of de heronderhandeling van de Overeenkomst te verzoeken.

Artikel 5. Levering en risico

 • Indien franco levering is overeengekomen, is het moment voor bezorging voor rekening en risico van WireWave BV. In alle andere gevallen is het moment voor bezorging voor rekening en risico van de Koper.
 • De keuze van het vervoermiddel berust bij WireWave BV.
 • Wanneer WireWave BV een beroep doet op een derde om de franco levering te voorzien kan zij een bijkomende verzekering afsluiten voor schade of verlies van de Goederen. In dit geval heeft WireWave BV het recht om de kostprijs van deze bijkomende verzekering door te rekenen aan de Koper.
 • De Goederen worden geacht door WireWave BV te zijn geleverd en door de Koper te zijn aanvaard:
    1. bij levering af magazijn (ex works): zodra de Goederen in of op de vervoersmiddelen zijn geladen;
    2. bij franco levering (België): zodra de Goederen ter plaatsen zijn aangevoerd en gelost.
 • Indien franco levering (België) is overeengekomen behoeft WireWave BV de Goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschied steeds naast het voertuig, terwijl de Koper verplicht is de Goederen aldaar in ontvangst te nemen.
 • Koper en WireWave BV dragen op respectievelijke wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, hierbij rekening houdend dat WireWave BV zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de Koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor de Koper zijn rekening.

Artikel 6. Levering op afroep

 • Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld en de Koper binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst nog niet alle Goederen heeft afgeroepen, heeft WireWave BV het recht de Koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen alle Goederen zullen worden afgeroepen.
 • In geval van de in dit Artikel bedoelde sommatie zal WireWave BV het recht hebben om stockagekosten door te rekenen aan de Koper voor de termijn te rekenen vanaf het sommeren om een termijn te noemen waarbinnen alle Goederen zullen worden afgeroepen en de moment waarop de levering op afroep daadwerkelijk plaatsvindt.
 • In geval van de in dit Artikel bedoelde sommatie, is de Koper verplicht om aan de sommatie gevolg te geven. Bij gebreke hieraan heeft WireWave BV het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst een schadevergoeding te vorderen ten belope van de door WireWave BV geleden schade.

Artikel 7. Hoeveelheid

 • Bij gebreke van vermelding in de vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document van gemotiveerde voorbehouden door de Koper of zijn aangestelden wordt vermoed, dat de hoeveelheid van Goederen in overeenstemming is met de opgaven in de vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document.
 • Het in dit Artikel bedoelde voorbehoud moet onmiddellijk en op schriftelijke wijze door de Koper aan WireWave BV kenbaar worden gemaakt.
 • Ook al meld de Koper tijdig aan WireWave BV dat hem minder is geleverd dan het in het dit Artikel bedoelde vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling van hetgeen reeds geleverd werd.

Artikel 8. Hoedanigheid, kwaliteit en reclamaties

 • Alle zichtbare gebreken in de geleverde Goederen moeten door Koper onmiddellijk na ontvangst worden gemeld.
 • Gebreken in de geleverde Goederen die bij ontvangst niet direct kunnen worden vastgesteld, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) dagen na ontvangst van de Goederen schriftelijk ter kennis van WireWave BV worden gebracht.
 • WireWave BV is niet aansprakelijk voor geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, beschadiging en/of gebreken.
 • WireWave BV is enkel aansprakelijk voor beschadiging en/of gebreken aan de Goederen in geval van franco levering (België) en indien hiervan bij aankomst van de Goederen onmiddellijk op de daarbij behorende vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document de beschadiging en/of gebreken werden weergeven door de Koper of diens aangestelden.
 • WireWave BV is enkel aansprakelijk voor beschadiging en/of gebreken aan de Goederen in geval van levering af magazijn (ex works) indien zodra de Goederen in of op de vervoersmiddelen zijn geladen en hiervan onmiddellijk op de daarbij behorende vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document de beschadiging en/of gebreken werden weergeven door de Koper, diens aangestelden en/of de door de Koper aangestelde vervoerder.
 • Indien en voor zover omtrent de Goederen is overeengekomen dat deze volgens monster zullen zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee kwaliteit en hoedanigheid van de Goederen. Indien omtrent de Goederen is overeengekomen dat deze niet volgens monster zullen zijn, geldt voor de kwaliteit en hoedanigheid van de geleverde Goederen dat zij van doorsnee kwaliteit en hoedanigheid is zoals in de handel erkend en zoals deze in de Offerte van WireWave BV voorgesteld
 • Indien omtrent de Goederen is overeengekomen dat deze zullen zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of genoegen van Kopers opdrachtgever(s) of diens directie, kan de Koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk met WireWave BV is overeengekomen en voortvloeien uit Kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de Koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan WireWave BV heeft medegedeeld, zodat WireWave BV daarmee bij zijn Offerte rekening heeft kunnen houden.
 • In geval van gebreken in het geleverde heeft Koper slechts aanspraken op WireWave BV, voor zover de zaken door de Koper nog niet verwerkt zijn.
 • Indien de Koper volgens de bepalingen in dit Artikel een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 9. Levertijden

 • De in de onderhandelde/bijzondere verkoopsvoorwaarden bedongen levertermijn houdt voor WireWave BV een inspanningsverbintenis in.
 • Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen in de onderhandelde/bijzondere verkoopsvoorwaarden of in geval van haar opzet of haar zware fout, kan het overschrijden van de bedongen levertermijn niet leiden tot enige schadevergoeding in hoofde van WireWave BV.
 • In geval van overschrijding van de bedongen levertermijn, is de Koper niet gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, noch de ontvangst van de Goederen en/of diensten te weigeren of de verplichtingen die lastens hem voortvloeien uit de Overeenkomst niet na te komen. Dit met uitzondering van de gemeenrechtelijke opzeggingsmodaliteiten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Behoudens in geval van opzet of zware fout, zal in alle gevallen waarin WireWave BV aansprakelijk wordt gesteld voor gebrekkige Goederen, haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot het herstel of de vervanging van de Goederen. In geval WireWave BV niet in de mogelijkheid is om in het herstel of vervanging van de Goederen te voorzien, is de aansprakelijkheid van WireWave BV beperkt tot de totale bedragen van de waarde van de Goederen die aan de grondslag liggen van de Overeenkomst.
 • Behoudens in geval van opzet of zware fout kan WireWave BV niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke meer.

Artikel 11. Emballage

 • Vanuit de levering en/of ten behoeve van de aflevering door WireWave BV aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets, bobijnen, spoelen e.d.) wordt door WireWave BV tegelijk met de geleverde Goederen afzonderlijk op de factuur vermeld.
 • Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen in de onderhandelde/bijzonder verkoopsvoorwaarden stelt WireWave BV aangewende meermalen bruikbare emballage als bedoeld in dit Artikel gedurende een periode van zes (6) maanden te rekenen vanaf de datum van levering van de Goederen gratis ter beschikking van de Koper.
 • Na het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden als bedoeld in Artikel 11.2 is WireWave BV gerechtigd een forfaitaire vergoeding te vorderen van de Koper voor het bijkomend gebruik van de aangewende meermalen bruikbare emballage als bedoeld in dit Artikel. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt € 500 en is opeisbaar na het verstrijken van een termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de kennisgeving van WireWave BV waarin WireWave BV aan de Koper meedeelt dat de termijn van zes (6) maanden van de gratis terbeschikkingstelling is verlopen.
 • De modaliteiten betreffende het retourneren van de aangewende meermalen bruikbare emballage als bedoeld in dit Artikel wordt geregeld per afzonderlijk document genaamd: “Drum Return Management”.

Artikel 12. Retourzendingen

 • Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit tussen WireWave BV en Koper uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 • Retourzendingen mogen alleen plaatsvinden in overleg met WireWave BV. Alleen Goederen die afkomstig zijn van WireWave BV kunnen binnen de acht (8) dagen na levering ervan worden geretourneerd.
 • Beschadigde Goederen en verpakte Goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd.
 • Alleen standaard voorradige Goederen kunnen worden geretourneerd. Goederen die specifiek in hun aard of aantal zijn kunnen niet worden geretourneerd. Onder Goederen die specifiek in hun aard of aantal zijn kan onder meer en niet-limitatief worden begrepen: goederen die door WireWave BV op maat, vorm of kleur moeten worden vervaardigd; goederen die specifiek voor de Koper moeten worden besteld, ...
 • In geval van retour moeten de Goederen franco bij WireWave BV teruggeleverd te worden. WireWave BV kan in geen geval gehouden worden tot enige kosten die betrekking zouden hebben op het retour van de Goederen.
 • WireWave BV heeft het recht geretourneerde Goederen te onderwerpen aan een interne kwaliteitscontrole. Indien de geretourneerde Goederen niet voldoen aan deze kwaliteitscontrole, deze Goederen niet meer voldoen aan de kwaliteit van de Goederen zoals deze bij levering aan de Koper werden geleverd of indien deze Goederen niet meer vatbaar zijn om opnieuw verkocht te worden, heeft WireWave BV het recht de geretourneerde Goederen te weigeren.
 • Geretourneerde Goederen worden gecrediteerd, onder aftrek van retournamekosten ter grootte van 10% van de aankoopwaarde waarbij de minimale retournamekosten € 100 bedraagt.

Artikel 13. Overmacht

 • Indien WireWave BV door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal zij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.
 • Als niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) geldt alle omstandigheden die naar redelijkheid en billijkheid voor gevolg hebben dat de nakoming van (en/of een deel van) de Overeenkomst niet van WireWave BV kan worden verlangd. Dit houdt onder meer en niet-limitatief in: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid , welke dan ook, waardoor het voor WireWave BV redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.
 • Alle gevallen waarbij WireWave BV zich beroept op overmacht zoals in dit Artikel uiteengezet kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding in hoofde van WireWave BV.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de Goederen verblijft bij WireWave BV, totdat de Koper alle verplichtingen is nagekomen in de Overeenkomst.
 • Bij niet nakoming door Koper van enigerlei verplichtingen tegenover WireWave BV, is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en de Goederen revindiceren.
 • WireWave BV zal in gevallen als bedoeld in dit Artikel gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de Goederen, waarbij Koper de verplichting op zich neemt aan WireWave BV alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugname van geleverde Goederen.
 • Onverminderd het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit Artikel zal WireWave BV ook gerechtigd zijn om elke schade die WireWave BV leidt als gevolg van de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud kunnen verhalen op de Koper.

Artikel 15. Betaling en zekerheidsstelling

 • De factuur dient, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de factuur, betaald te worden binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. Betwistingen of klachten, zelfs indien gegrond, schorsen de betalingsverplichting van de Koper niet. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag.
 • De Koper is van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, op elk laattijdig betaald bedrag aan WireWave BV een verwijlinterest verschuldigd zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en zulks te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele betaling.
 • Daarnaast zijn alle invorderingskosten door WireWave BV gemaakt - waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de kosten voor verwijdering/ophaling, taxatie en transport, alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten - voor rekening van de Koper. Deze invorderingskosten worden van rechtswege bepaald op tien procent (10%) van elk onbetaald bedrag met een minimumbedrag van € 150, onverminderd het recht van WireWave BV om hogere invorderingskosten te bewijzen en te vorderen. De voormelde invorderingskosten zijn van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd van zodra een bedrag onbetaald gelaten wordt door de Koper.
 • Klachten inzake de facturatie moeten op straffe van verval per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum gemeld worden.
 • Indien naar oordeel van WireWave BV daartoe reden is, is WireWave BV te allen tijden gerechtigd te vorderen dat de Koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft WireWave BV het recht om de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.

Artikel 16.  Rechten van intellectuele eigendom

 • WireWave BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, onder meer en niet-limitatief, op de door haar gedane Offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
 • Deze intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven te allen tijde eigendom van WireWave BV ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 • Deze intellectuele eigendomsrechten blijven ook na het verlenen van de opdracht eigendom van WireWave BV en de auteursrechten daarop blijven bij haar berusten.
 • Deze intellectuele eigendomsrechten mogen in geen geval zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WireWave BV worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
 • De Koper is per overtreding van deze bepaling aan WireWave BV een boete verschuldigd van € 10.000. Onverminderd deze boete heeft WireWave BV het recht om hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

Artikel 17. Privacy/GDPR

 • WireWave BV verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens die zij van de Koper ontvangt met het oog op de uitvoering van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling/aankoop van de Koper, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De doeleinden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen, het verlenen van toegang tot uw profiel op ons klantenportaal, het beheer van geschillen en vorderingen, het beheer en de optimalisatie van onze website, om verzoeken en vragen gesteld via het contactformulier op onze website te kunnen opvolgen en de gevraagde informatie te kunnen toesturen, direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van nieuwsbrief, promotionele of commerciële informatie.
 • Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan WireWave BV bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan WireWave BV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van WireWave BV en haar medewerkers zou ontvangen.
 • De verwerkingsverantwoordelijke is mevrouw Greet Adams met contactgegevens: E greet@wirewave.be, T +32 (0) 3 430 35 10.
 • Indien de Koper niet wilt dat WireWave BV deze gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het dat aan WireWave BV mee te delen via het in dit Artikel vermelde e-mailadres. Via dit adres kan Koper ook vragen welke gegevens WireWave BV over de Koper verwerkt en ze laten verbeteren of wissen.
 • De Koper bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Artikel 18. Toepasselijk recht / Geschillen

 • Alle Offertes, Overeenkomsten en facturen worden beheerst door Belgisch recht waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG [Convention of Contracts for the International Sales of Goods] - Weens Koopverdrag) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht blijven buiten toepassing voor zover toegestaan onder toepasselijk recht.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden nietig zou zijn of nietig verklaard zou worden, blijven alle andere bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden volledig van kracht en zullen WireWave BV en de Koper te goeder trouw overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen genomen worden.
 • In geval van discussie over de interpretatie en vertaling van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, geldt de Nederlandstalige versie als originele versie en moeten de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.
 • Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen vallen alle betwistingen m.b.t. de Offerte, Overeenkomst en facturen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden betrekking hebben onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de zetel van WireWave BV.

 

Scroll naar boven