1. INLEIDING

Wirewave bvba met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0647.722.250 hecht veel waarde aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a.onze klanten, leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacyte waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wirewave bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits – en contactgevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon en gsm-nummer).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

4. VERWERKINGSDOELEINDEN

4.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van nieuwsbrief, promotionele of commerciële informatie.

4.2 Gegevens van leveranciers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers, evenals hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerking zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van de nieuwsbrief, promotionele of commerciële informatie. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail ( zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds een mogelijkheid zijn om u uit te schrijven op elk moment.

4.3 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in het arbeidsreglement.

4.4 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe kanten/ prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.

5. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na het laatste gebruik of na de beëindiging van het project of samenwerking uit onze systemen verwijderd worden, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

6. VERSTREKKING AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, kunnen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk,…)
  • het verzorgen en verspreiden van nieuwbrieven en uitnodigingen
  • het verzorgen van de boekhouding zoals boekhouder, bedrijfsrevisor

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de EU. Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

7. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We maken back-ups om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
  • Alle personen die namens Wirewave bvba van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

In geen geval kan Wirewave bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

8. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u recht hebt op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben door u te wenden tot Wirewave bvba. De contactpersoon hiervoor is: mevrouw Greet Adams met contactgegevens: greet@wirewave.be, tel +32 3 430 35 10

9. KLACHTEN en/ of VRAGEN

Indien u na het lezen van deze privacy verklaring verdere vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Wirewave bvba op, hetzij per post naar Wirewave bvba, Hoogstraatsesteenweg 15 te 2310 Rijkevorsel, of per e-mail aan greet@wirewave.be

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u van oordeel ben dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel 02 274 48 00
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be